GabarytTrans - Przesyłki niestandardowe i gabarytowe

Regulamin GabarytTRANS

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług GABARYT TRANS stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 i dalszych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny w odniesieniu do świadczonych przez GABARYT TRANS usług spedycji.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez GABARYT TRANS z siedzibą w STOCZKACH,  W MIEJSCOWOSCI STOCZKI 57 98-200 SIERADZ (zwaną dalej „GABARYT TRANS”) usług spedycji na terenie kraju.
 2. Zakres działalności GABARYT TRANS obejmuje obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. GABARYT TRANS świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§2 Użyte w niniejszym regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. WebTrucker - aplikacja internetowa dostępna na stronie internetowej www.gabaryttrans.pl, do użytkowanie zgodnie z regulaminem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków GABARYT TRANS z siedzibą w 98-200 SIERADZ, STOCZKI 57  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100743130 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sieradzu
List Przewozowy – dokument przewozowy w transporcie krajowym, wystawiany na formularzu gabaryt trans, zawierający informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przewozu wchodzącego w zakres usług spedycyjnych.
Nadawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wydająca przesyłkę GABARYT TRANS.
Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, odbierająca przesyłkę od GABARYT TRANS.
Cennik – oferta, która określa wagę i gabaryty przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług GABARYT TRANS oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.
Przesyłka – rzeczy przyjęte do wykonania usługi spedycji od jednego nadawcy do jednego odbiorcy na podstawie jednego dokumentu, tj. Listu Przewozowego.
Usługi dodatkowe – czynności związane z usługą spedycji przyjęte do wykonania przez GABARYT TRANSna zlecenie Zleceniodawcy, za którą GABARYT TRANS pobiera dodatkową opłatę w wysokości określonej w ofercie.
Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług GABARYT TRANS
Zlecenie – zlecenie wykonania usług spedycji, złożone zgodnie z trybem i na zasadach opisanych w Warunkach, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, m.in. dokładne dane adresowe Nadawcy, dokładne dane adresowe Odbiorcy, określenie rzeczy, masy, liczby sztukopakowań zbiorczych, sposobu opakowania i oznaczenia, inne wskazówki dotyczące postępowania z Przesyłką.
Dokładne dane adresowe zawierać muszą: nazwę, adres z oznaczeniem ulicy, kodu pocztowego i miejscowości, dane osoby kontaktowej wraz z numerem telefonu.
Zleceniodawca – osoba fizyczna (z wyłączeniem konsumenta zgodnie z definicją art. 221 kodeksu cywilnego), osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zlecająca GABARYT TRANS, na podstawie Zlecenia, wykonanie usługi spedycji. Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub podmiot trzeci.

§3. Zakres obowiązywania Regulaminu

 Wystawienie zlecenia przez Zleceniodawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz Cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cennika stają się wiążące dla obu stron w tym podczas realizacji kolejnych zleceń, chyba że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.

§4 Postanowienia ogólne

 1. GABARYT TRANS świadczy odpłatnie usługi spedycyjne związane z organizacją przewozu w transporcie drogowym krajowym.
 2. GABARYT TRANS jest zobowiązany wykonywać swoje czynności z należytą starannością, zgodnie z interesem Zleceniodawcy.
 3. W wykonaniu usług, o których mowa w pkt 1 powyżej, GABARYT TRANS ma prawo powierzyć wykonanie poszczególnych czynności wybranym przez siebie osobom trzecim zawodowo trudniącym się takimi czynnościami.
 4. GABARYT TRANS nie świadczy usług w odniesieniu do poniżej wymienionych grup towarowych, a zatem postanowienia Warunków nie mają do nich zastosowania: a) rzeczy łatwo psujące się i towary wymagające przewozu w kontrolowanej temperaturze, b) rzeczy wydzielające zapachy, c) przesyłki wartościowe, tj. pieniądze, weksle, czeki, akredytywy, polecenia wypłat, przekazy, inne dokumenty bankowe i finansowe, papiery wartościowe, złoto, srebro, pozostałe metale z grupy platynowców, wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, zbiory archiwalne, dokumenty, d) plany, wzory, prototypy, e) mienie przesiedleńcze, f) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich, g) żywe zwierzęta, h) broń, amunicja, i) narkotyki, substancje psychotropowe, preparaty, w tym leki, wymagające specjalnych warunków, j) towary, które ze względu na swoje właściwości, stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia lub życia albo mogą uszkodzić inne towary lub mienie GABARYT TRANS lub jego podwykonawców, k) towary niebezpieczne wszystkich klas w rozumieniu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957, towary objęte Krajowym Systemem Przesyłek Monitorowanych SENT, 3 l) towary, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji, lub ich przewóz jest zabroniony przez prawo.
 5. W przypadku przekazania do realizacji usług Przesyłek, o których mowa w pkt 4, Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 50 000,00 zł, przy czym GABARYT TRANS ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary

§5. Zlecenia

 1. Zlecenie składane jest:
  a) za pośrednictwem WebTucker, po uprzednim zarejestrowaniu, otrzymaniu indywidualnego numeru klienta i utworzeniu konta,
  b) w formie elektronicznej transmisji danych,
  c) na formularzu GABARYT TRANS przesłanym za pomocą poczty elektronicznej.
 2. GABARYT TRANS nie jest odpowiedzialny za następstwa błędów i nieporozumień wynikłych w związku z otrzymaniem Zlecenia ustnie lub telefonicznie, jeśli nie zostało ono pisemnie potwierdzone przez Zleceniodawcę w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. GABARYT TRANS nie jest także odpowiedzialny za skutki dodatkowych poleceń i wskazówek, udzielanych przez Zleceniodawcę bezpośrednio osobom nieupoważnionym do działania w imieniu GABARYT TRANS. Dla uniknięcia wątpliwości, ustala się, że kierowca nie jest osobą upoważnioną do działania w imieniu GABARYT TRANS.
 4. Zlecenie wykonania usługi musi być złożone w dniu roboczym, na co najmniej jeden dzień roboczy przed planowanym załadunkiem, chyba że Strony ustalą inaczej. Niedotrzymanie powyższego terminu upoważnia GABARYT TRANS do odmowy wykonania przekazanego Zlecenia lub do przesunięcia terminu jego realizacji.
 5. Umowę uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia Zlecenia przez GABARYT TRANS.
 6. Zleceniodawca ma obowiązek zapewnienia, aby Zlecenie było prawidłowe i kompletne. Zleceniodawcę obciążają wszelkie następstwa podania niedokładnych, niekompletnych lub nieprawidłowych danych, również, co do reprezentacji osób udzielających Zlecenia oraz danych zawartych w dokumentach, korespondencji lub podanych na Przesyłce, a także wadliwego opakowania przesyłki itp., również w przypadku, gdy niedokładność, niekompletność, względnie nieprawidłowość powstały bez jego winy.
 7. W przypadku, gdy Odbiorcą jest osoba fizyczna i Zleceniodawca w treści Zlecenia nie poda prawidłowego numeru telefonu kontaktowego Odbiorcy GABARYT TRANS przysługuje prawo do wstrzymania realizacji Zlecenia i obciążenia Zleceniodawcy kosztami składowania Przesyłki do czasu podania przez Zleceniodawcę prawidłowych danych.
 8. W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodów innych niż wyłączna wina GABARYT TRANS, GABARYT TRANS należy się stosowne wynagrodzenie za już wykonane czynności oraz zwrot poniesionych wydatków lub pokrycie poniesionych szkód, przy czym minimalne wynagrodzenie za czynności podjęte do momentu załadunku, niezależnie od zakresu wykonanych czynności ustala się na kwotę stanowiącą równowartość 30% pełnego wynagrodzenia.
 9. GABARYT TRANS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia w przypadku gdy:
  a) Przesyłka zawiera towar podlegający wyłączeniu zgodnie z zapisami §4 pkt 4,
  b) Zlecenie zostało złożone w sposób inny niż opisany w pkt 1 powyżej,
  c) opakowanie Przesyłki jest wadliwe, niedostateczne lub przesyłka nie jest opakowana,
  d) Zleceniodawca opóźnia się w regulowaniu płatności za usługi wykonane przez GABARYT TRANS,
  e) innych przypadkach, w tym opisanych w Warunkach.
  GABARYT TRANS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z odmową przyjęcia Zlecenia w przypadkach opisanych powyżej.
 10. GABARYT TRANS zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartości Przesyłki. Sprawdzenie to odbywa się w obecności Nadawcy lub osoby trzeciej zaproszonej przez GABARYT TRANS do tej czynności. W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń złożonych przez Zleceniodawcę i/lub Nadawcę w dokumentach przewozowych, GABARYT TRANS obciąży Zleceniodawcę kosztami sprawdzenia.
 11. Oferty GABARYT TRANS i zawarte w nich postanowienia na temat cen i usług odnoszą się tylko do towarów o normalnych rozmiarach, normalnym ciężarze i normalnych właściwościach (o ile nie ustalono inaczej); zakładają one standardowe środki techniczne w tym transportowe , niczym nie skrępowane możliwości połączeń komunikacyjnych, możliwość natychmiastowej dalszej wysyłki towarów podobnie jak obowiązywalność dotychczasowych opłat przewoźniczych, stosunków walutowych i taryf, leżących u podstaw tych ofert i porozumień, chyba że zmiany te były wzięte wcześniej pod uwagę i przewidywalne.
 12. Skorygowane Zlecenie wymaga ponownej akceptacji GABARYT TRANS. Za zmianę Zlecenia naliczana jest opłata w wysokości określonej w ofercie GABARYT TRANS przysługuje prawo do dokonania korekty wynagrodzenia za usługę w oparciu o skorygowane Zlecenie.
 13. GABARYT TRANS przysługuje prawo do korekty wynagrodzenia za usługę w sytuacji stwierdzenia rozbieżności w cechach Przesyłki tj. waga, wymiary, rodzaj opakowań, itp. w dowolnym momencie realizacji Zlecenia. Dla uniknięcia wątpliwości, wymiary Przesyłki oznaczają wymiary towaru lub wymiary nośnika, w zależności od tego, który z tych wymiarów jest większy.

§6 Wykonanie usługi

 1. Po potwierdzeniu Zlecenia przez GABARYT TRANS, Zleceniodawca zobowiązany jest do:
  a) przygotowania i wydania Przesyłki w ustalonym miejscu i czasie,
  b) prawidłowego zapakowania oraz zabezpieczenia Przesyłki przed uszkodzeniem,
  c) odpowiedniego oznaczenia każdego opakowania (transportowego) etykietą adresową,
  d) umieszczenia Listów Przewozowych (minimum3 egzemplarze) oraz ewentualnych dodatkowych dokumentów w przyldze przytwierdzonej do opakowania transportowego razem z etykietą adresową,
  e) wydania GABARYT TRANS wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych dla prawidłowego wykonania usługi,
  f) poinformowania GABARYT TRANS o szczególnych właściwościach Przesyłki i właściwego oznakowania Przesyłki,
  g) wydania Przesyłki w czasie nie przekraczającym 15 minut od momentu podstawienia pojazdu przez GABARYT TRANS,
  h) informowania GABARYT TRANS o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawidłowe wykonanie usługi.
 2. W przypadku składania Zleceń, w sposób określony w §4 pkt 1 lit. a) lub b), Nadawca zobowiązany jest do przygotowania Przesyłki z kompletem dokumentów tj. Listą Zbiorczą Przesyłek, Listami Przewozowymi oraz ewentualnie dodatkowymi dokumentami towarzyszącymi Przesyłce zgodnie z warunkami określonymi w umowie lub ofercie.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest powierzać GABARYT TRANS towar zabezpieczony w sposób umożliwiający przeładunki oraz przewóz bez jego uszkodzenia przy wykonywaniu standardowych czynności logistycznych i spedycyjnych. W przypadkach, kiedy GABARYT TRANS uzna za konieczne zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, koszty tych zabezpieczeń pokryje Zleceniodawca.
 4. Nadawca ponosi odpowiedzialność za właściwe wypisanie listu przewozowego, w tym wpisując obligatoryjnie wymiary oraz wagę wysyłanej przesyłki.
 5. Zleceniodawca zobowiązany jest posiadać stosowny tytuł prawny do towaru i w związku z tym 5 może skutecznie zaciągać wszelkie zobowiązania zawarte w niniejszych Warunkach.
 6. Potwierdzenie przyjęcia Przesyłki do przewozu na dokumentach przewozowych oznacza przyjęcie przesyłki co do ilości i rodzaju opakowań zbiorczych, nie jest zaś potwierdzeniem jej zawartości, wartości lub ciężaru, oraz liczby opakowań jednostkowych w opakowaniach zbiorczych.
 7. Na żądanie Zleceniodawcy i za osobnym wynagrodzeniem ustalonym przez Strony GABARYT TRANS udziela Zleceniodawcy innych informacji i ewentualnych porad dotyczących realizacji zlecenia. GABARYT TRANS udziela tych informacji według najlepszej swojej wiedzy, niemniej jednak ostateczną decyzję co do zastosowania się do tych informacji lub porad, na swoje wyłączne ryzyko, podejmuje Zleceniodawca.
 8. Na dowód wykonanej dostawy, tj. podstawienia towaru do dyspozycji odbiorcy, GABARYT TRANS żąda od Odbiorcy potwierdzenia odbioru opisanej w dokumentach przewozowych Przesyłki. Jeżeli Odbiorca odmawia wystawienia niniejszego poświadczenia, GABARYT TRANS zwróci się o wskazówki do Zleceniodawcy (o ile jest to możliwe). Przy braku potwierdzenia odbioru GABARYT TRANS ma prawo zwrotu Przesyłki na adres Nadawcy. Usługa zwrotu zostanie zrealizowana według stawek w ofercie.
 9. Odbiorcy nie przysługuje prawo do rozpakowania Przesyłki i sprawdzenia jej zawartości przed potwierdzeniem jej odbioru, jeżeli Przesyłka dostarczona została bez śladów ingerencji i uszkodzeń.
 10. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy z przyczyn innych niż zawinione przez GABARYT TRANS i powstania konieczności składowania Przesyłki, GABARYT TRANS przysługuje prawo do obciążania Zleceniodawcy kosztami składowania począwszy od trzeciego dnia licząc od daty dostawy wynikającej z treści Zlecenia.
 11. Potwierdzenie dostawy w formie kopii Listów Przewozowych lub ich elektronicznych kopii udostępnianie jest Zleceniodawcy przez GABARYT TRANS w archiwum, lub w inny ustalony sposób, po zamknięciu i rozliczeniu dostawy.
 12. Dostawa jest uznana za terminową, jeśli jest dostarczona zgodnie ze Zleceniem co do dnia i miejsca. Zarówno dostawy, jak i odbiory, realizowane są w Dni robocze oraz soboty. Dla uniknięcia wątpliwości, godziny dostawy, podane przez Zleceniodawcę w treści Zlecenia pełnią jedynie funkcje pomocnicze i wskazują preferowany przedział czasowy dostawy.
 13. GABARYT TRANS nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę, jeśli powstała ona z przyczyn niezależnych od GABARYT TRANS. Główne przyczyny niezależne od GABARYT TRANS to m.in.:
  a) blokady komunikacyjne,
  b) kierowanie dostawy do Odbiorców, którzy nie posiadają infrastruktury lub wyposażenia niezbędnego do przyjęcia dostawy,
  c) wprowadzenie ograniczeń krajowych lub lokalnych uniemożliwiających dostawę do Odbiorcy, o ile zostaną one wprowadzone formalnym komunikatem władz,
  d) błędy w danych przekazanych w Zleceniu, które mogą wpływać na jego terminową i kompletną realizację,
  e) wstrzymanie realizacji Zlecenia przez GABARYT TRANS, o którym mowa w sekcji §4 pkt 2,
  f) przekazywanie poleceń zmieniających istotne warunki Zlecenia w trakcie jego realizacji,
  g) zdarzenia losowe niezależne od GABARYT TRANS,
  h) niewykonanie zobowiązań opisanych w §4 16. W przypadku braku szczegółowych wskazówek ze strony Zleceniodawcy lub trudności w ich uzyskaniu, GABARYT TRANS zabezpiecza interesy Zleceniodawcy na jego koszt, działając według własnego uznania w sposób najkorzystniejszy dla Zleceniodawcy w wyborze drogi, środków, warunków i sposobów przewozu oraz składowania i załadowania przesyłek itp., o czym, w miarę możliwości, powinien uprzedzić Zleceniodawcę.
 14. GABARYT TRANS może przesłać Przesyłkę łącznie z innymi towarami jako Przesyłkę zbiorową, za Zbiorczym Listem Przewozowym (ZLP). W szczególności, GABARYT TRANS może wykonywać usługi w ramach ładunków drobnicowych, z uwzględnieniem przeładunków.
 15. Wykonywanie czynności ładunkowych tj. załadunku i rozładunku Przesyłek należy odpowiednio do obowiązków Nadawcy i Odbiorcy. GABARYT TRANS nie ma obowiązku wykonywania czynności ładunkowych ani zapewnienia środków technicznych lub urządzeń umożliwiających załadunek i rozładunek. Kierowca dostarczający Przesyłkę, o ile jej waga nie przekracza 200 kg i możliwe jest użycie przez kierowcę ręcznego wózka paletowego, może na życzenie Odbiorcy przemieścić towar do skraju skrzyni ładunkowej. W razie braku możliwości skorzystania z ręcznego wózka paletowego, kierowca nie ma obowiązku przemieszczania Przesyłek, których waga przekracza 50 kg/opakowanie. Ewentualna pomoc GABARYT TRANS przy załadunku i rozładunku udzielana jest na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Nadawcy lub Odbiorcy.
 16. Przeszkody - niezależnie od GABARYT TRANS lub innej osoby, działającej na jego zlecenie (zarządzenie władz, wypadki żywiołowe, strajki, blokady dróg itp.) – uniemożliwiające wykonanie w całości lub części obowiązków GABARYT TRANS, zwalniają go na czas trwania tych przeszkód od odpowiedzialności za terminowe wykonanie Zlecenia. Gdy ich trwanie przedłuża się nadmiernie, GABARYT TRANS może odstąpić od umowy nawet, gdy jest ona częściowo wykonana. Jednakże przed odstąpieniem od umowy, GABARYT TRANS zobowiązany jest zabezpieczyć Przesyłkę i interes Zleceniodawcy w porozumieniu z nim. W razie takiego odstąpienia przez GABARYT TRANS od umowy należy mu się zwrot wydatków, poniesionych w związku z wykonaniem zlecenia oraz stosowna część wynagrodzenia za dokonane czynności.

§7 Usługi dodatkowe

GABARYT TRANS oferuje Zleceniodawcy, na jego koszt, możliwość skorzystania z opisanych poniżej usług dodatkowych. Zlecenie realizacji usługi dodatkowej odbywa się, w zależności od trybu składania Zleceń, poprzez zaznaczenie przez Zleceniodawcę na liście przewozowym stosownych pól w treści Zlecenia – liście przewozowym. Wprowadzenie informacji o usługach dodatkowych w innych, nieprzeznaczonych do tego polach tekstowych, nie oznacza złożenia zlecenia na ich wykonanie przez GABARYT TRANS

§8 COD – pobranie za przesyłkę

 1. COD – pobranie za Przesyłkę – usługa dodatkowa polegająca na pobraniu od Odbiorcy należności przysługującej Zleceniodawcy za Przesyłkę i przekazaniu jej Zleceniodawcy. Wysokość kwoty pobrania nie może przekroczyć  5.000,00 zł (piec tysięcy złotych) łącznie w odniesieniu do wszystkich Przesyłek nadanych w danym dniu przez jednego Nadawcę i dostarczanych do jednego Odbiorcy.
 2. Złożenie Zlecenia na COD odbywa się poprzez wpisanie kwoty pobrania we właściwym polu Zlecenia.
 3. Odbiorca zobowiązany jest do przygotowania odliczonej kwoty pobrania, kierowca nie ma obowiązku posiadania środków pieniężnych.
 4. GABARYT TRANS ma prawo odmówić wykonania usługi COD bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 5. Odmowa uregulowania przez Odbiorcę określonej przez Zleceniodawcę kwoty pobrania lub brak odliczonej kwoty pobrania traktowane są jak odmowa przyjęcia Przesyłki. GABARYT TRANS w takim przypadku zwraca Przesyłkę do Nadawcy, koszt transportu w obie strony ponosi Zleceniodawca.
 6. Pobrane przez GABARYT TRANS kwoty pobrań przekazywane są, na konto bankowe wskazane pisemnie przez Zleceniodawcę, w cyklach tygodniowych w każdy piatek za pobrania dokonane w tygodniu poprzednim, przy czym za dzień wpłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego GABARYT TRANS. GABARYT TRANS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za opóźnienie płatności, w przypadku błędnego podania numeru konta przez Zleceniodawcę.
 7. GABARYT TRANS nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zleceniodawcę kwoty pobrania w Zleceniu.
 8. Wszelka odpowiedzialność GABARYT TRANS z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi COD ograniczona jest do wysokości kwoty pobrania.

§9 Płatności

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty za wykonane przez GABARYT TRANS usługi w kwocie każdorazowo ustalonej przez strony. W razie braku odmiennej umowy, wszelkie należności GABARYT TRANS płatne są w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez GABARYT TRANS.
 2. GABARYT TRANS może uzależnić wykonanie zlecenia od wpłacenia zaliczki na poczet wydatków związanych z jego wykonaniem. GABARYT TRANS może również uzależnić wydanie przesyłki od dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego GABARYT TRANS za dane Zlecenie.
 3. W przypadku opóźnienia w regulowaniu przez Zleceniodawcę płatności za usługi wykonane przez GABARYT TRANS, GABARYT TRANS ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych. Niezależnie od uprawnienia do żądania zapłaty odsetek GABARYT TRANS może powstrzymać się z wydaniem Przesyłki do czasu uregulowania wszystkich należności, których termin zapłaty upłynął bezskutecznie. Dodatkowo GABARYT TRANS przysługuje prawo zastawu na Przesyłce.
 4. GABARYT TRANS  nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnienia realizacji Zlecenia w sytuacji, gdy Zleceniodawca nie będzie regulował należności w ustalonym przez Strony terminie.
 5. Zajęcie, przepadek (konfiskata) lub inne działania, dotyczące Przesyłki nie mają wpływu na roszczenia GABARYT TRANS  wobec Zleceniodawcy, o ile działania te nie były następstwem rażącego niedbalstwa GABARYT TRANS .
 6. GABARYT TRANS  przysługuje prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków każdorazowo wynikających ze zleceń w tym prawo do cedowania wierzytelności na wybrany przez siebie podmiot, bez konieczności uzyskania odrębnej zgody.

§10 Odpowiedzialność

 1.  GABARYT TRANS odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez siebie lub osoby, z których pomocą zobowiązanie wykonuje lub, którym powierza wykonanie usług, zgodnie z: a) przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, w odniesieniu do usług w transporcie krajowym w części dotyczącej „umowy spedycji”, z zastrzeżeniem postanowień poniżej;
 2. W zakresie usług w transporcie krajowym GABARYT TRANS  jest odpowiedzialny za przewoźników, dalszych spedytorów, składowników, przeładowców i inne osoby, którymi się posługuje przy wykonaniu Zlecenia, chyba, że nie ponosi winy w ich wyborze.
 3. W każdym przypadku, poza opóźnieniem dostawy, powstania szkody w Przesyłce odpowiedzialność GABARYT TRANS  za usługi świadczone w transporcie krajowym ograniczona jest do kwoty 100 zł (sto złotych), chyba, że Zleceniodawca wskazał GABARYT TRANS  w treści Zlecenia i listu przewozowego wartość Przesyłki towarowej, którą zamierza nadać. Podanie przez Zleceniodawcę wartości Przesyłki oznacza zaakceptowanie przez Niego wynagrodzenia GABARYT TRANS  Z tytułu przewozu takiej Przesyłki. W przypadku Przesyłek o wartości wskazanej przez Zleceniodawcę, GABARYT TRANS  zobowiązany jest do ich dodatkowego ubezpieczenia w zakresie opisanym Instytutowymi Klauzulami Ładunkowymi (A) 1/1/09. Wskazanie wartości przewożonej Przesyłki nie stanowi „deklaracji wartości przewożonych rzeczy”, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo Przewozowe.
 4. Odpowiedzialność GABARYT TRANS  za szkody wynikające z opóźnienia dostawy ograniczona jest do wysokości poniesionej przez Zleceniodawcę/Nadawcę/Odbiorcę szkody, nie więcej jednak niż 8 do wysokości wynagrodzenia brutto.
 5. GABARYT TRANS  jest zwolniony od odpowiedzialności jeżeli Przesyłka dostarczona została bez śladów ingerencji (szkoda ukryta) lub Odbiorca, w trakcie dokonywania odbioru, nie wpisał uwag o uszkodzeniu lub braku towaru do Listu Przewozowego i nie sporządził stosownego protokołu szkody, oraz po zbadaniu okoliczności powstania szkody nie można przypisać winy bezpośrednio GABARYT TRANS . Protokół szkody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga dla swej ważności podpisu kierowcy. Każdorazowo stroną zobowiązaną do udowodnienia winy GABARYT TRANS  w takim przypadku jest Zleceniodawca.
 6. W przypadku powstania szkody Zleceniodawca zobowiązany jest udokumentować, że towar w określonej ilości i o określonych właściwościach został przekazany GABARYT TRANS .
 7. GABARYT TRANS  nie ponosi odpowiedzialności także za szkody spowodowane przez:
  a) winę poszkodowanego,
  b) winę osoby trzeciej,
  c) brak lub wadliwość opakowania Przesyłki,
  d) niedostarczenie przez Zleceniodawcę w odpowiednim czasie specyfikacji i innych dokumentów,
  e) szczególne niebezpieczeństwo wynikające z wadliwego załadowania i rozładowania przesyłki, jeżeli załadunek i rozładunek nie został dokonany przez GABARYT TRANS  lub osoby trzecie działające w jego imieniu,
  f) naturalne właściwości towaru, np. łamliwość, rdza, utlenianie się, rozsypanie, podatność towaru na zmiany temperatury, samoistne wewnętrzne zepsucie itp..
 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza GABARYT TRANS  ograniczona jest do odpowiedzialności za szkodę rzeczywistą. GABARYT TRANS  nie odpowiada za jakiekolwiek szkody pośrednie, w tym utracone korzyści Zleceniodawcy, Nadawcy i Odbiorcy. GABARYT TRANS  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zapłacenia przez Zleceniodawcę, Nadawcę lub Odbiorcę odszkodowań, w tym kar umownych, osobom trzecim, w wyniku jakichkolwiek zdarzeń, będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez GABARYT TRANS.
 9. Odpowiedzialność GABARYT TRANS  z tytułu realizacji usług jest wyłączona w przypadku niedopełnienia przez Zleceniodawcę, Nadawcę lub Odbiorcę ich zobowiązań w zakresie, w jakim miało to wpływ na wykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi przez GABARYT TRANS.
 10. GABARYT TRANS  nie jest odpowiedzialny za uszkodzenie, ubytek lub opóźnienie powstałe z przyczyn od niego niezależnych (tj.: strajki, zakazy administracyjne ograniczające ruch pojazdów, blokady, itp.). W szczególności GABARYT TRANS  nie odpowiada za szkody i opóźnienie spowodowane działaniem lub zaniechaniem Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy lub osób trzecich, działających w ich imieniu.

§10. Reklamacje

 1. Uprawnionym do wnoszenia reklamacji z tytułu zleconych usług jest Zleceniodawca lub Odbiorca. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba zamiast uprawnionej, dołącza się dokument przelewu praw albo pełnomocnictwo, w którym określono przedmiot reklamacji.
 2. Reklamacje muszą być wniesione poprzez prawidłowe wypełnienie formularzy znajdujących się na stronie internetowej www.gabaryttrans.pl. Do reklamacji muszą być dołączone dokumenty wymienione na przywołanej stronie internetowej.
 3. W przypadku, gdy reklamację wniosła osoba nieuprawniona lub reklamacja nie jest kompletna, GABARYT TRANS jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji zażądać odpowiedniego jej poprawienia lub uzupełnienia w terminie 1 miesiąca od daty wysłania takiego żądania, pod rygorem uznania reklamacji za nie wniesioną, o czym GABARYT TRANS  winien uprzedzić reklamującego.
 4. Jeżeli reklamacja została wniesiona prawidłowo i jest kompletna lub została uzupełniona, GABARYT TRANS  udziela wstępnej odpowiedzi najpóźniej w terminie 30 dni odpowiednio od daty jej otrzymania lub uzupełnienia.
 5. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia GABARYT TRANS  oraz nie uprawnia Zleceniodawcy do dokonania potrącenia wysokości roszczeń z jakimikolwiek należnościami przysługującymi GABARYT TRANS.

§12. Klauzula poufności

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie uzyskał o GABARYT TRANS w związku ze współpracą. Obowiązek zachowania w tajemnicy obejmuje w szczególności: treść wszelkich umów i porozumień zawartych pomiędzy Zleceniodawcą i GABARYT TRANS , wszelkie informacje mające znaczenie gospodarcze dotyczące zakładów, organizacji, kadr, współpracowników, kontrahentów, wskaźników, finansów, technologii, rozwiązań technicznych, programów, materiałów („Informacje Poufne”).
 2. Jako informacje poufne nie są traktowane informacje podane przez GABARYT TRANS  do publicznej wiadomości, jak również informacje znane Zleceniodawcy przed rozpoczęciem współpracy.
 3. Udostępnienie Informacji Poufnych przez Zleceniodawcę osobom trzecim możliwe jest jedynie za uprzednią pisemną zgodą GABARYT TRANS  albo na żądanie sądu, prokuratury, policji i innych organów państwowych uprawnionych do ich uzyskania na podstawie ustawy. W tym ostatnim wypadku Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować GABARYT TRANS  o wpłynięciu takiego żądania. W obu wypadkach Zleceniodawca udostępni Informacje Poufne jedynie w niezbędnym zakresie.

§13 Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy GABARYT TRANS a Zleceniodawcą, Nadawcą lub Odbiorcą w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby GABARYT TRANS

§14. [Postanowienia dodatkowe]

 Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez Zleceniodawcę na drodze postępowania sądowego przysługuje Zleceniodawcy po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§15. [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin, Cennik znajdują się na stronie internetowej www.gabaryttrans.pl. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem Przesyłki GABARYT TRANS.
 2. Regulamin wchodzi w Życie z dniem 1 LUTY 2022r.
 3. Maksymalny czas na zrealizowanie usługi to 10 dni roboczych (dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku)